Vyhlášky

Vyhláška č. 1/2008

kterou se zakazují některé druhy paliv

OBEC DUBNÉ
 
Obecně závazná vyhláška
obce Dubné
č.1/2008
 
kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování v obci Dubné
 
Zastupitelstvo obce Dubné se na svém zasedání dne 17.1.2008 usnesením č.9/2008 usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
Článek 1
 
            (1) V malých spalovacích zdrojích znečišťování, kterými jsou zdroje znečišťování               o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW1), je zakázáno spalovat paliva s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.
                                    
            (2) Zákaz dle odst. 1 platí pro: 
 
a) hnědé uhlí energetické                             
b) lignit
c) uhelné kaly
d) proplástky.
Čl. 2
Účinnost
 
            Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení tj.1.2.2008.
 
___________
1)  § 4 odst. 5 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon                o ochraně ovzduší),  ve znění pozdějších předpisů
                                                                                                            
…………….                                                                                        ………………
       Josef Trapl                                                                                              Božena Kudláčková
místostarosta                                                                                         starostka obce
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.1.2008              Sejmuto z úřední desky: 1.2.2008