Farnost

Římskokatolická farnost Dubné

Adresa sídelní:
Římskokatolická farnost Dubné
Dubné 23
373 84 Dubné

Kostely ve farnosti
- farní kostel Nanebevzetí Panny Marie Dubné

- filiální kostel sv. Linharta Čakov

Přifařené obce a jejich části:
Branišov, Čakov, Čakov - Holubovská Bašta, Čakovec, Dubné, Dubné - Jaronice, Dubné - Křenovice, Dubné - Třebín, Habří, Hradce, Jankov, Jankov - Holašovice, Kvítkovice, Lipí, Kaliště u Lipí, Žabovřesky

Farář: Prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
E-mail: weishistor[zavináč]seznam.cz
Tel.: 735 700 545
Číslo účtu farnosti: 561132329/0800

Uvedená e-mailová adresa a telefonní číslo jsou soukromé kontakty na duchovního správce a lze je použít pouze v neodkladných záležitostech, jako např. předjednání termínu pohřbu, poskytnutí duchovních služeb při náhlé nemoci, ohrožení života apod. Ostatní běžné záležitosti zejména úředního charakteru (potvrzení o křtu atd.) je potřeba vyřizovat vždy osobně, nejlépe před začátkem nebo po skončení bohoslužeb. 

Pravidelné bohoslužby
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dubném
Neděle 9:00 hod.
Pátek 17:00 hod., v době letních prázdnin páteční mše sv. není.

filiální kostel sv. Linharta v Čakově
Neděle 11:00 hod.

Pořad velikonočních bohoslužeb 2023

 

Prosíme všechny návštěvníky kostela o dodržování aktuálně platných protiepidemických opatření. V případě nutnosti (např. zařízení pohřbu) kontaktujte duchovního správce (tel. 735 700 545).

Křtiny, církevní sňatky, pohřby – se konají jak ve farním kostele, tak ve filiálním kostele. 

Kostelnice farnosti Dubné: Dana Budíková, tel.: 608 207 493
Varhaník farnosti Dubné: František Hronek, tel.: 724 050 102

 

 

 


Pořad velikonočních bohoslužeb 2023

 

2. dubna - KVĚTNÁ NEDĚLE

Bohoslužby na památku slavnostního vstupu Pána Ježíše do Jeruzaléma. Lidé jej radostně vítali a mávali mu v ústrety ratolestmi. Proto se na upomínku této události světí při mši svaté ratolesti. Bohoslužby započnou v Dubném v 9.00 hod. a v Čakově v 11.30 hod.

 

6. dubna – ZELENÝ ČTVRTEK

Tohoto dne kněžstvo společně se svým biskupem slaví dopoledne mši svatou, při které se světí svaté oleje používané při křtu, biřmování, kněžském svěcení a udílení svátosti nemocných. Večer se pak ve farnostech konají bohoslužby na památku poslední večeře Pána Ježíše s učedníky, při které byla ustanovena Eucharistie. Bohoslužby započnou v Dubném v 17.00 hod.

 

7. dubna - VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU

Tohoto dne si připomínáme křížovou cestu Pána Ježíše, která vyvrcholila na Kalvárii smrtí na kříži. Tato smrt byla podstoupena pro každého z nás, abychom byli vykoupeni z našich vin a hříchů.  Bohoslužby započnou v Dubném v 17.00 hod.

 

Velkopáteční zamyšlení Služebníka Božího Josefa Hloucha

V poledne Velkého pátku dunivými údery zní to na Kalvárii. Vidíme v slunci odlesk kladiv, vidíme hřeby tak strašné. Kam s tím, člověče? Ó, zachvějte se nebesa. Na ruce a nohy Pána, ty ruce, které žehnaly, ty nohy, které roznášely odpuštění, milosrdenství, pomoc a jen a jen lásku. Pána přibíjejí na kříž. Ó, duše má, zamysli se, Pán se poutá k tobě. Abys nezapomenula, jaká je Jeho láska. Ach my slabí a tak leckdy zbabělí, my bychom se chtěli k Tobě připoutat tak hedvábnými pentlemi a ještě ověnčenými. Ty však se poutáš k nám hřeby, probodenýma rukama náš objímáš, probodenýma nohama k nám kráčíš.

Pane Ježíši Kriste, my zachycujeme tu Tvojí Krev. A omýváme-li sebe, jak dělávali to ti křesťané, když se dotkli…svých očí, uší, úst, aby všecko Tobě bylo zasvěceno. Věčný Otče, viz na našich dlaních tu Krev Tvého Syna, její krůpěj jedna by stačila zachránit, vykoupit svět…krve, ta Krev má hlas, volá o odpuštění světu celému i nám, volá o obrácení nepřátel, volá po životě ideálním, po dokonalé lásce, volá po novém pojetí života dle evangelia. Věčný Otče, pohleď: vždyť ta Krev Ježíšova víc váží než zločiny celého světa. Máš důvod smilovat se pro tu Krev Ježíšovu, kterou my chceme jednou v nebesích věčně oslavovat a vřadit se do toho sboru těch, kteří volají: „Vykoupil jsi nás svou Krví ze všech kmenů, jazyků, národů. Ano, celé lidstvo.“

Pro svou drahou Krev, Ježíši, smiluj se nad námi. Očisť nás, my jdeme v duchu tou, s tou Krví jako kněz s asperges prostorami chrámu, celým světem. A chtěli bychom, aby se ta krůpěj dotkla každá aspoň jedna každé té duše nesmrtelné, neboť každá je povolána k věčné blaženosti. Smiluj se nad námi a odpusť nám.

 

8. dubna – BÍLÁ SOBOTA – Vigilie slavnosti ZMRTVÝVSTÁNÍ PÁNĚ Začátek bohoslužeb je v Dubném v 19.00 hod. !!

Při liturgii slavíme stejně, jako po celou dobu velikonoční vítězství Krista nad smrtí. To nám tohoto dne připomíná i obřad svěcení ohně a velikonoční svíce, který v případě příznivého počasí proběhne na prostranství před kostelem.

 

Letošní obřady budou pro naši farnost velmi významné, neboť tak jak je zvykem od pradávných dob, při dnešní liturgii jsou přijímáni do církve křtem svatým dospělí čekatelé křtu (tzv. katechumeni). I v  naší farnosti přijmou katechumeni svatý křest při obřadech vigilie, které započnou v 19. hod.

 

 

9. dubna  – Boží hod velikonoční         

Dubné ... 9.00 hod.
Čakov ... 11.30 hod.

 

10. dubna – Velikonoční pondělí

Dubné ... 9.30 hod.
Čakov ... 11.00 hod.

 

Svátek matek

Svátek matek připadá tradičně na druhou neděli v květnu, to jest na neděli 14. května 2023. Našim maminkám poděkujeme za jejich lásku a péči, kterou dávaly a stále dávají svým dětem při pravidelných nedělních bohoslužbách a Dubném a v Čakově

 

Májové pobožnosti v Dubném

Po celý měsíc květen budeme ve farním chrámu v Dubném konat každý pátek po mši svaté v 17. 00 hod. májové pobožnosti.

 

 

Drazí farníci, dovolte mi, abych Vám i všem Vašim drahým a blízkým touto cestou popřál požehnané prožití VELIKONOC.
Váš duchovní správce Dr. Martin Weis