Využité dotační programy

Dotace na financování úroků z úvěru – Přístavba, nástavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Dubné

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Úroky z úvěru na akci Přístavba, nástavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Dubné

 

byly spolufinancovány Jihočeským krajem v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 – Opatření 2, dotační titul 8

 

Obec Dubné měla uzavřenou úvěrovou smlouvu ve výši 45 mil. na akci „Přístavba, nástavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Dubné čp. 35“. Celkové zatížení obce úroky z výše uvedeného úvěru bylo pro období od 01/20 až 05/20 ve výši 12.474,22 Kč. Poskytnutá dotace v rámci programu POV pro rok 2020 je 8.732,-Kč.

 

 
 

Oprava místní komunikace v místní části Dubné – Lokalita č. 1

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Oprava místní komunikace v místní části Dubné - lokalita č. 1

 

byla financována za podpory Jihočeského kraje v rámci dotačních programů pro rok 2020 – Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2020 – Opatření č.1 – Podpora oprav místních komunikací (neinvestiční).

 

Obec Dubné provedla opravu místní komunikace na pozemku p. č. 727/25, 727/27 a 732 v k. ú. Dubné v délce 335,5 m. Opravou se zlepšily technické parametry komunikace. Byl položen nový asfaltobetonový povrch ve dvou vrstvách. Celkový finanční náklad akce byl 3.292.922,34 Kč. Finanční podpora od Jihočeského kraje byla 1.500.000,- Kč.

 

 

Foto - opravená místní komunikace
Foto - opravená místní komunikace

 

 

 

 

Rekonstrukce kanalizace Dubné – jihovýchod

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Rekonstrukce kanalizace Dubné - jihovýchod

byla financována za podpory Jihočeského kraje

v rámci dotačních programů pro rok 2020 - Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury - 1. výzva pro rok 2020 - Opatření č. 1.

 

Obec Dubné provedla rekonstrukci kanalizačního řadu v místní části Dubné o délce cca 450 m - DN 400 a DN 500. Celkové finanční náklady na tuto akci byly 4.303.775,11 Kč s podporou Jihočeského kraje ve výši 1.500.000,- Kč.

 
 
 
 


 

 

Přenosná požární motorová stříkačka s vřetenovými uzávěry

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Pořízení mobilní hasičské stříkačky
s vřetenovými uzávěry

pro JPO-V Křenovice bylo financované za podpory Jihočeského kraje

 

v rámci dotačních programů pro rok 2020 – Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje – opatření č.3 – podopatření páté (pro JSDH kategorie JPO V).

 

Obec Dubné pořídila 1 ks přenosné požární motorové stříkačky s vřetenovými uzávěry s certifikátem vydaným TÚPO č. 221/009/2016 pro JSDH Křenovice, která je zařazena v kategorii JPO V. Celkový finanční náklad byl 261.602,- Kč, příspěvek Jihočekého kraje 150.000,- Kč.

 

Foto - mobilní hasičská stříkačka pořízená v rámci dotačního programu
Foto - mobilní hasičská stříkačka pořízená v rámci dotačního programu

 

Mobilní bezpečnostní branky

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Pořízení mobilních fotbalových bezpečnostních branek

financované za podpory Jihočeského kraje
v rámci dotačních programů pro rok 2020
– DP „Podpora sportu“, Opatření č. 3 – Obnova sportovišť a jejich zázemí

 

Obec Dubné pořídila 2 ks mobilních bezpečnostních fotbalových branek pro děti a mládež. Finanční náklad byl 44.770,- Kč, podpora od Jihočeského kraje byla ve výši 30.000,- Kč.

 

Foto - mobilní bezpečnostní branky
Ukázka střešního trámu po ošetření

 

Ošetření krovu budovy Obecního úřadu Dubné proti dřevokaznému hmyzu

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Akce

Ošetření krovu budovy Obecního úřadu Dubné
proti dřevokaznému hmyzu

je spolufinancována Jihočeským krajem
v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020
Opatření 1

 

Na budově Obecního úřadu Dubné provedla odborná firma sanaci krovu proti dřevokaznému hmyzu v rozsahu – mechanické očištění krovu, tlaková injektáž a vysokotlaký postřik. Celková cena díla je 177.333,- Kč. Jihočeský kraj přispěl finančními prostředky ve výši 60% tj. 106.399,80 Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020, Opatření 1.

 

Ukázka střešního trámu po ošetření
Ukázka střešního trámu po ošetření

 

Ukázka střešního trámoví po ošetření
Ukázka střešního trámoví po ošetření

 

Otvor po tlakové injektáži
Otvor po tlakové injektáži

 

 

 

 

 

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Akce

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství
je spolufinancována Jihočeským krajem
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020
Opatření 1, DT

 

Obec Dubné pořídila v roce 2020 2 ks zahradních travních traktorů typ: STARJET UJ 102-23 P6, 4x4 a 1 ks radlice sněhové 1,18 m na údržbu veřejného prostranství. Celkové náklady akce ve výši 339.000,-Kč. Jihočeský kraj přispěl finančními prostředky ve výši 60% celkových nákladů, a to 203.400,- Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020, Opatření 1, DT.

 

 

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

 

 

 

 

Oprava místní komunikace v k. ú. Dubné MK III tř. 3c

Oprava místní komunikace v k. ú. Dubné MK III tř. 3c

 

Projekt

Oprava místní komunikace v k.ú. Dubné, MK III. tř. 3c
je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
z programu Podpora rozvoje regionů 2019+

ident. číslo 117D8210A1302

 

Realizací projektu byla opravena místní komunikace III. tř. č. 3c v k.ú. Dubné v ploše cca 1298 m2. Oprava se skládala z odstranění původní asfaltové plochy, pokládky nového asfaltového povrchu a osazení nových betonových obrubníků včetně dalších doplňujících stavebních prací. Cena díla byla 1.790.705,92 Kč a výše podpory 1.253.493,-Kč.

 

Oprava místní komunikace v k. ú. Dubné MK III tř. 3cOprava místní komunikace v k. ú. Dubné MK III tř. 3cOprava místní komunikace v k. ú. Dubné MK III tř. 3cOprava místní komunikace v k. ú. Dubné MK III tř. 3c

 

 

 

 

 

 

Výstavba chodníku Křenovice

Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny pracovního vyučování v ZŠ Dubné

Projekt

Výstavba chodníku Křenovice
je spolufinancován Evropskou unií.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010160 

 

Realizací projektu vznikla komunikace pro pěší – chodník s parkovištěm, nové veřejné osvětlení a nová autobusová zastávka v místní části Křenovice vedoucí středem obce okolo komunikace III. třídy. Projektem se zvýšila bezpečnost chodců, kteří využívají tento chodník k cestě do zaměstnání, za službami, do školy atd. Chodník je přizpůsoben pro osoby se sníženou schopností pohybu. Stavba je řešena bezbariérově v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Stavbou vznikl chodník o celkové délce cca 611 m. Při realizaci došlo i k úpravě stávajících vidlicových křižovatek.

 

Výstavba chodníku KřenoviceVýstavba chodníku KřenoviceVýstavba chodníku KřenoviceVýstavba chodníku Křenovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce objektu požární zbrojnice v obci Dubné

Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny pracovního vyučování v ZŠ Dubné

Projekt

Rekonstrukce objektu požární zbrojnice v obci Dubné
je spolufinancován Evropskou unií.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010057 

 

Realizací projektu došlo k celkovému zvýšení odolnosti objektu požární zbrojnice v Dubném vůči účinkům mimořádných událostí a ke zlepšení podmínek pro zásahovou jednotku. Stavebními úpravami vznikla šatna pro zásahovou jednotku a sociální zázemí (WC, sprcha). Součástí stavebních prací byla i výměna 2 ks vchodových dveří a další stavební práce.

 

Rekonstrukce objektu požární zbrojnice v obci DubnéRekonstrukce objektu požární zbrojnice v obci DubnéRekonstrukce objektu požární zbrojnice v obci Dubné

 

 

 

 

 

 

Vybavení přírodovědné učebny ZŠ Dubné

Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny pracovního vyučování v ZŠ Dubné

Projekt

Vybavení přírodovědné učebny ZŠ Dubné
je spolufinancován Evropskou unií.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010159 

 

Realizací projektu došlo ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání. Modernizací přírodovědné učebny povede ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce klíčových komoditách – přírodní vědy a práce s digitální technologií.
Projektem se realizovaly stavební úpravy učebny (podlaha, elektroinstalace, malba atd.), dále byl instalován specializovaný nábytek a interaktivní tabule.

 

Vybavení přírodovědné učebny ZŠ Dubné
Vybavení přírodovědné učebny ZŠ Dubné
Vybavení přírodovědné učebny ZŠ Dubné

 

 

 

 

 

 

Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny pracovního vyučování v ZŠ Dubné

Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny pracovního vyučování v ZŠ Dubné

Projekt

Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny pracovního vyučování v ZŠ Dubné
je spolufinancován Evropskou unií.
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003061

 

Realizace projektu stavebními úpravami ve škole umožní rozšíření nedostatečné kapacity
ve vazbě na území se SVL ve škole v obci Dubné a v místních částí obce.

Celkem vzniklo šest nových kompletně vybavených kmenových učeben včetně prostor souvisejících s provozem školy, dále také nová, vybavení odborná učebna dílen.

Díky stavební, úpravám jsou nové prostory bezbariérové a umožní tak zapojení osob se sníženou schopností pohybu do vzdělávání ve škole.

Součástí projektových aktivit bylo také zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu a v rámci vedlejších výdajů také úprava venkovního prostranství.

Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny pracovního vyučování v ZŠ Dubné

 

 

 

 

Přístavba hasičské zbrojnice - objekt technického vybavení, Křenovice čp. 15

Obec Dubné zrealizovala v roce 2018 investiční akci přístavbu hasičské zbrojnice v Křenovicích čp.15 ve finančním objemu 1.250.200,-Kč bez DPH. Projekt byl podpořen investiční dotací ve výši 200.000,-Kč od Jihočeského kraje z programu „Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“. Projekt obsahoval rozšíření stávající hasičské zbrojnice z důvodu nedostatečného místa pro umístění dopravního zásahového automobilu a jeho přípojného vozíku.

Budova hasičské zbrojnice v Křenovicích čp. 15

 

 

 

 

 

MŠ Dubné čp. 127 - snížení energetické náročnosti budovy

Obec Dubné provedla v roce 2017 investici v budově mateřské školy Dubné čp.127, která se skládala ze zateplení obvodového pláště budovy, střechy, instalace vzduchotechniky a výměny topného systému.
V současné době je budova vytápěna zemním plynem. Projekt byl podpořen finanční dotací z operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, reg.číslo CZ.05.518/0.0/0.0/15_019/0001726. Celková částka investice byla 2.872.198,-Kč včetně DPH.

MŠ Dubné čp. 127 - snížení energetické náročnosti budovy

MŠ Dubné čp. 127 - snížení energetické náročnosti budovyMŠ Dubné čp. 127 - snížení energetické náročnosti budovy

 

 

 

 

 

Dopravní automobil pro JSDH Dubné

Projekt byl navržen se záměrem pořízení dopravního automobilu pro JSDH obce Dubné, která se nachází na území ohroženém zvýšenými riziky z mimořádných událostí způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek. Pořízený dopravní automobil, který zvýší připravenost JSDH Dubné, se stane hlavním vozidlem v případě evakuace a nouzového zásobování obcí v zásahovém území jednotky. Navržené technické řešení splňuje technické podmínky stanovené vyhláškou č.35/2007 Sb., ve znění vyhlášky 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky, v platném znění.

Dopravní automobil pro JSDH Dubné

 

 

 

Nové vybavení základní školy spolufinancované Evropskou unií

V rámci projektu Vybavení Základní školy Dubné byly čtyři kmenové třídy základní školy vybaveny interaktivními tabulemi včetně učitelských počítačů. Pro výuku přírodovědných oborů byl z projektu pořízen moderní měřící systém pro počítačem podporované měření Pasco, sada sedmi žákovských tabletů pro skupinovou výuku, které mohou být využity nejen ve výuce přírodních věd, a některé další výukové pomůcky. 

Nově pořízené vybavení pomůže zlepšit kvalitu výuky v ZŠ Dubné a přispěje ke zvýšení atraktivity nejen přírodovědných a technických oborů.

Nové vybavení základní školy spolufinancované Evropskou unií